Bestyrelsens retningslinjer

Retningslinier for den ugentlige øveaften mv.

… fastsat af bestyrelsen jfr. vedtægternes § 7

 1. Sæsonen går fra september til og med 23. juni.
 2. Den ugentlige øveaften er torsdag kl. 19.00- 21.30. Der holdes pause kl. 20.15- 20:45.
 3. Der føres mødeprotokol, hvori sangere angiver eventuelle afbud i så god tid som muligt, jfr. vedtægternes § 6.
  I mødeprotokollen anføres hvilken stemmegruppe, der varetager opstilling, oprydning m.v. 
  Den pågældende stemmegruppe er endvidere kantinebestyreren behjælpelig ved særlige arrangementer.
 4. Al oprydning efter kl. 22 påhviler den enkelte sanger.
 5. De af foreningen udleverede noder indsættes i en nodemappe, der medbringes hver øveaften.
  Alle noder og sangbøger er foreningens ejendom.
 6. Bestyrelsen påser, at øvetiden overholdes.
 7. Dirigenten tilrettelægger sangøvelsen således at de numre, der er udtaget til koncerter og lign. i tide indstuderes af koret. 
  Det er dirigentens ansvar, at en øveaften sammensættes på en sådan måde, at opvarmning og stemmedannelse, nodekendskab, indøvelse af nye numre og vedligeholdelse af det kendte repertoire tilgodeses. Det skønnes naturligt, at dirigenten deltager i de aktiviteter, som arrangeres af De Syd- og Vestjydske Mandskor og af Dansk Sangerforbund.
 8. Enhver sanger kan over for repertoireudvalget fremsætte ønsker til repertoiret. 
  Repertoireudvalget, der jf. vedtægterne består af formand, dirigent og vicedirigent samt en fra hver stemmegruppe, afholder udvalgsmøder efter behov, dog mindst 2 gange pr. sæson. Udvalgets medlemmer mødes med deres respektive stemmegrupper mindst 2 gange pr. sæson.
 9. Senest ved sæsonens sidste ordinære sangaften udpeger hver stemmegruppe et medlem fra gruppen, som indstilles valgt på generalforsamlingen til medlem af repertoireudvalget jf. vedtægternes punkt 6b. og et medlem fra gruppen, som indstilles valgt på generalforsamlingen til medlem af aktivitets-/festudvalget jf. vedtægternes punkt 6k.
 10. En ny sanger tildeles ved optagelsen DSF’s nål uden inskription. Denne ombyttes efter 10 års aktivt medlemskab med DSF’s årsnål, som igen hvert 5. år ombyttes til en nål med ny inskription.
  Uddeling af årsnåle finder sted tættest muligt den aktuelle dato for optagelsen.
  Tildelte nåle er foreningens ejendom og skal afleveres ved udtræden af koret.

(Senest ændret 12. juni 2018)