Vedtægter for Ribe Mandskor

Vedtægter - pgf-tegnVedtægter - pgf-tegnVedtægter - pgf-tegn

VEDTÆGTER FOR RIBE MANDSKOR AF 1860

§ 1
Foreningens navn er Ribe Mandskor af 1860 eller i daglig tale Ribe Mandskor.
Foreningens hjemsted er Ribe, Esbjerg Kommune.

§ 2
Ribe mandskors formål er at vække og fremme interessen for flerstemmig mandssang.

§3
Foreningen består af aktive og passive medlemmer samt æresmedlemmer.
De aktive medlemmer danner et mandskor.

§ 4
Enhver, der ønsker at optages som aktivt medlem, må aflægge en stemmeprøve for sangudvalget. Finder dette, at den ansøgendes stemme er brugbar, kan han optages efter 3 prøveaftener, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

§ 5
Aktive medlemmer betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, der forfalder til betaling halvårlig. 1. halvår går fra 1. september til 31. januar, og 2. halvår går fra 1. februar til 23. juni.
Er kontingentet ikke betalt senest ved halvårets udløb, betragtes medlemmet som udtrådt og kan ikke deltage i foreningens virke, før restancen er betalt.

§ 6
De aktive medlemmer er forpligtigede til at møde hver sangaften til det fastsatte klokkeslæt.
Lovligt forfald meddeles korets dirigent eller protokolføreren senest kl. 18 inden sangøvelsen.

§ 7
Ordinær sangøvelse afholdes normalt en gang ugentligt. Om en sangaftens forløb henvises til bestyrelsens retningslinjer for denne.

§ 8
Som passivt medlem kan optages tidligere medlemmer af Ribe Mandskor og andre, som udviser interesse for korets virke.
Passive medlemmer betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Passive medlemmer har ret til at overvære foreningens generalforsamlinger, men har ingen stemmeret, jf § 9.

§ 9
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Der afholdes generalforsamling hvert år omkring 1. september, normalt som sæsonstart.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er indvarslet skriftligt og/eller pr. email med mindst 8 dages varsel.
Alle foreningens medlemmer kan møde på generalforsamlingen, men kun aktive medlemmer har stemmeret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Dirigentens beretning
4. Regnskabet og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse:

 • a) Formand
 • b) Kasserer
 • c) Sekretær
 • d) 2 bestyrelsesmedlemmer
 • e) 1 bestyrelsessuppleant

7. Øvrige valg:

 • a) Et medlem til sangudvalget, som yderligere består af formanden og dirigenten
 • b) En fra hver stemmegruppe til repertoireudvalget, som yderligere består af formanden, dirigenten og vicedirigenten. Valget sker efter indstilling fra stemmegrupperne. Indstillingen fra stemmegruppen vedtages på et stemmegruppemøde jf. “Bestyrelsens retningslinjer”.
 • c) Et medlem til De Syd- og Vestjyske Mandskors bestyrelse
 • d) To revisorer
 • e) En arkivar
 • f) En fanebærer og 2 suppleanter
 • g) En protokolfører
 • h) En kantinebestyrer
 • i) En butiksbestyrer
 • j) En PR-mand
 • k) En fra hver stemmegruppe til aktivitets-/festudvalget. Valget sker efter indstilling fra stemmegrupperne. Indstillingen fra stemmegruppen vedtages på et stemmegruppemøde jf. “Bestyrelsens retningslinjer”.
  Den nyvalgte bestyrelse udpeger eventuelt et 5. medlem.

8. Drøftelse af fremtidige aktiviteter.
9. Eventuelt – herunder beretning fra kantinebestyreren.

§ 10
Forslag til generalforsamlingens pkt. 4 skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer forelægges skriftligt for generalforsamlingen.

§ 11
Foreningens regnskabsår følger sæsonen og løber fra 1. august til 31. juli.

§ 12
Alle generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet.
Vedtægtsændringer træffes ved simpel stemmeflerhed, men kan kun gennemføres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de aktive sangere er mødt.
Skriftlig afstemning afholdes, såfremt blot et medlem begærer det.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på foranledning af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af de aktive medlemmer begærer det og efter samme retningslinjer som en ordinær generalforsamling.

§ 13
Foreningen tegnes udadtil af formanden eller næstformanden. Ved indgåelse af økonomisk bebyrdende aftaler tegnes foreningen af formanden i forening med mindst to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen skal håndhæve vedtægterne og i enhver henseende varetage foreningens interesser.
Den valgte bestyrelse udpeger af sin midte en næstformand.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Alle øvrige valg gælder ligeledes for et år. Genvalg kan finde sted.
Sekretæren udarbejder i samarbejde med bestyrelsen en aktivitetsliste, der uddeles/udsendes til alle medlemmer, som hovedregel for et kvartal ad gangen. Arrangementer, der finder sted i forbindelse med weekends eller helligdage samt den årlige generalforsamlingbekendtgøres i så god tid som muligt.

§ 14
Bestyrelsesmedlemmet i De Syd- og Vestjyske Mandskors bestyrelse refererer sammenslutningens beslutninger og programmer ved den ugentlige øveaften. Foreningens formand orienteres løbende om sammenslutningens virke.
Foreningens revisorer reviderer det af kassereren udarbejdede regnskab inden generalforsamlingens afholdelse.
Arkivaren vedligeholder foreningens nodesamling og er dirigenten behjælpelig ved uddeling af noder på den ugentlige øveaften. Protokolføreren udarbejder for hvert år en liste over de aktive sangere, hvorpå fremmødet afkrydses.

§ 15
Bestyrelsen udpeger en dirigent for koret, og denne er i foreningsmæssig henseende at betragte som passivt, kontingentfrit medlem.
Det er dirigentens opgave at tilrettelægge den ugentlige øveaften så varieret som muligt, under hensyntagen til kommende opgaver for koret.

§ 16
Foreningen er tilsluttet De Syd- og Vestjydske Mandskor og medlem af Dansk Sanger-Forbund.

§ 17
Eventuel beslutning om opløsning af koret kan kun træffes ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 14 dages mellemrum og kræver mindst 2/3-dels flertal på begge generalforsamlinger.
I tilfælde af opløsning af koret overgår korets noder og andre ikke-likvide aktiver til den på daværende tidspunkt fungerende formand, som skal drage omsorg for en hensigtsmæssig opbevaring af disse. Ejendelene kan senere overgives til et evt. nyoprettet mandskor i Ribe, som vil føre foreningens formål videre.
En eventuel likvid kapital skal overdrages til en almennyttig eller folkeoplysende forening – helst et kor – med hjemsted i Ribe. Beslutning herom træffes af den afsluttende generalforsamling.

Således vedtaget/ændret på generalforsamlingen den 24. oktober 2019.